Általános szerződési feltételek (vásárlási feltételek)

http://stvillany.shopstart.hu/
Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában
kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre
nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő
kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató
weblapján (http:// http://stvillany.shopstart.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.
Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http:// http://stvillany.shopstart.hu/ /aszf
és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: http://
http://stvillany.shopstart.hu//aszf.pdf 1.
SZOLGÁLTATÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA
Stvillany Kft
2730.Albertirsa. Irsay Károly u 21
adó:26793821-2-13
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: 2.1. Hivatkozás a jogszabályokra 2.2. A szabályzat módosíthatósága.
2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és
értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS 3.1. A regisztráció
és az vásárlás feltételeinek leírása. 4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 4.1. A
termékek körének leírása, árazás, akciók, hibás ár esete. 5. RENDELÉS MENETE 5.1. A rendelés
menetének leírása. 5.1.1. Fizetési módok leírása. 5.1.2. Szállítási költség leírása. 5.2. Adatbeviteli
hibák javítása: 5.3. A rendelés visszaigazolása.
6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS 6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási
időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a
megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon 2 2
http://stvillany.shopstart.hu/ neve - ÁSZF - 2019. kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata
minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
7. ELÁLLÁS JOGA 7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.
rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14
napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől,  saját költségén visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen
tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a
termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően,
de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás
közlésétől számított 14 nap. 7.2. Az elállási jog részletszabályai.
8. Jótállás, szavatosság Kellékszavatosság 8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági
jogával? Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 8.2. Milyen jogok
illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? Felhasználó – választása szerint – az
alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül
a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte,
illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a
vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben –
a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés
költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? Felhasználó (ha
fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a
hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 8.4. Kivel szemben érvényesítheti
kellékszavatossági igényét? Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági
igényét. 8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a
Felhasználó fogyasztónak minősül)? 3 3 http://stvillany.shopstart.hu/- ÁSZF - 2019. A teljesítéstől
számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs
egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot
üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már
Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában
is megvolt. Termékszavatosság 8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet. 8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót
termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás
termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A
termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal. 8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell
bizonyítania. 8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében
gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a
forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy
kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez
elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre,
illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 4 4
Webshop neve - ÁSZF - 2019. Jótállás szabályainak leírása.
9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK
ESETÉN) 9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
10. VEGYES RENDELKEZÉSEK 10.1. Bíróság kikötése, egyéb feltételek,
11. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN) 11.1. Panaszok
kezelése, békéltető testületek.
12. SZERZŐI JOGOK 12.1. A webshop szerzői jogi védelme. 13. ADATVÉDELEM A weboldal
http://stvillany.shopstart.hu/
Albertirsa. 2019.11.06

Jogi nyilatkozat, felhasználási feltételek

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!